o0b4548dc9eaed926e40ffb4a5e243879 39432173 ๑๙๐๒๒๒ 0001

o0b4548dc9eaed926e40ffb4a5e243879 39432173 ๑๙๐๒๒๒ 0002o0b4548dc9eaed926e40ffb4a5e243879 39432173 ๑๙๐๒๒๒ 0003o0b4548dc9eaed926e40ffb4a5e243879 39432173 ๑๙๐๒๒๒ 0004o0b4548dc9eaed926e40ffb4a5e243879 39432173 ๑๙๐๒๒๒ 0005o0b4548dc9eaed926e40ffb4a5e243879 39432173 ๑๙๐๒๒๒ 0006o0b4548dc9eaed926e40ffb4a5e243879 39432173 ๑๙๐๒๒๒ 0007o0b4548dc9eaed926e40ffb4a5e243879 39432173 ๑๙๐๒๒๒ 0008o0b4548dc9eaed926e40ffb4a5e243879 39432173 ๑๙๐๒๒๒ 0009o0b4548dc9eaed926e40ffb4a5e243879 39432173 ๑๙๐๒๒๒ 0010o0b4548dc9eaed926e40ffb4a5e243879 39432173 ๑๙๐๒๒๒ 0011o0b4548dc9eaed926e40ffb4a5e243879 39432173 ๑๙๐๒๒๒ 0012

     วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเดินทางไปส่งและแสดงความยินดีกับนายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) จังหวัดนครปฐม