โครงการพฒนาองคกร 190214 0002

โครงการพฒนาองคกร 190214 0005

โครงการพฒนาองคกร 190214 0001

โครงการพฒนาองคกร 190214 0004

     เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการพัฒนาองค์กรและบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การให้ความรู้เกี่ยวกับจิตสาธารณะในองค์กรและสังคม โดยผู้ผ่านการอบรมจิตอาสา 904 รุ่น 2/61 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ มีนายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ