วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

บรรยายหอสมดแหงชาต ๑๙๐๑๓๑ 0028 650บรรยายหอสมดแหงชาต ๑๙๐๑๓๑ 0019 650บรรยายหอสมดแหงชาต ๑๙๐๑๓๑ 0002 650บรรยายหอสมดแหงชาต ๑๙๐๑๓๑ 0018 650บรรยายหอสมดแหงชาต ๑๙๐๑๓๑ 0024 650บรรยายหอสมดแหงชาต ๑๙๐๑๓๑ 0023 650บรรยายหอสมดแหงชาต ๑๙๐๑๓๑ 0021 650บรรยายหอสมดแหงชาต ๑๙๐๑๓๑ 0015 650บรรยายหอสมดแหงชาต ๑๙๐๑๓๑ 0017 650บรรยายหอสมดแหงชาต ๑๙๐๑๓๑ 0003 650บรรยายหอสมดแหงชาต ๑๙๐๑๓๑ 0001 650บรรยายหอสมดแหงชาต ๑๙๐๑๓๑ 0013 650บรรยายหอสมดแหงชาต ๑๙๐๑๓๑ 0010 650บรรยายหอสมดแหงชาต ๑๙๐๑๓๑ 0008 650บรรยายหอสมดแหงชาต ๑๙๐๑๓๑ 0007 650
     เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 14.00 -15.30 น. นายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การเข้าถึงและการใช้งานบริการภาครัฐ" โครงการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เรื่อง "เน็ตประชารัฐ...การเข้าถึงบริการภาครัฐ" ณ ห้องประชุมใหญ่
สำนักหอสมุดแห่งชาติ