วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

ข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

E-mail Address

ศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

1.

นายอาคม ศาณศิลปิน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

2.

นางสายพิณ  เชื้อน้อย

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.

นายกมล พิริยะสุรวงศ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.

นายก้องภคพงศ์ วงประเสริฐศิริ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.

นายภาณุภาคย์ ปั่นเจริญ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6.

นางรุ่งนภา กลิ่นขจร

 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7.

นางสาวชนาพร เคลือบคล้าย

 นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ