วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

ข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

E-mail Address

กลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา

1.

นายอาคม  ศาณศิลปิน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.

นางสายพิณ  เชื้อน้อย

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.

นายจักรวาล  วรรณโกษิตย์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.

น.ส.กัญญาพัช  หาญสาริกิจ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

migkoto@gmail.com

5.

นายวีระชัย  บุญขำ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6.

น.ส.สุภัสรีญา  บัวเกตุ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7.

นายภาณุภาคย์  ปั่นเจริญ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8.

น.ส.กรรณิการ์  ฤกษ์โอภาส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9.

น.ส.เกศินี  จันทร์แก้ว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10.

น.ส.สาธิตา  สันติวรานนท์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11.

ว่าที่ ร.ต.พิชิตชัย  กาญจนพิมาย สืบมา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12.

นายสุพจน์  มุมทอง

นักจัดการงานทั่วไป

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13.

น.ส.บัณทิตา ยะนันท์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.