วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

ข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

E-mail Address

กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

1.

นายอิทธิกร  ช่างสากล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.

จ่าเอกอภิเชษฐ์  มั่นเกษวิทย์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.

นางอัจฉรา  สิทธิวงศ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.

น.ส.สุภินทรา  นรสิงห์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.

นายพีระพัฒน์  แก้วจันทร์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6.

นายธานินทร์  กองลุน

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7.

นายประสิทธิ์พร  ด่อนแก้ว

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8.

น.ส.วิไล  ไชยรุ่งเรือง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.