ปรบสรป ๑๘๑๒๑๒ 0004
ปรบสรป ๑๘๑๒๑๒ 0003
ปรบสรป ๑๘๑๒๑๒ 0002
ปรบสรป ๑๘๑๒๑๒ 0005
ปรบสรป ๑๘๑๒๑๒ 0006
ปรบสรป ๑๘๑๒๑๒ 0007

     วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 9.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะ
ผู้ดูแลงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมหารือการจัดทำทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนายพีระ รัตนวิจิตร เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายศัจธร วัฒนะมงคล
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แทนสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ผู้แทนบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) ผู้แทนบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และผู้แทนบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมประจวบ แสงอินทร์ ชั้น 10 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ