ID Plan 181127 0039webID Plan 181127 0130ID Plan 181127 0006webID Plan 181127 0015webID Plan 181127 0043webID Plan 181127 0052webID Plan 181127 0056webID Plan 181127 0079webID Plan 181127 0083webID Plan 181127 0094webID Plan 181127 0106webID Plan 181127 0137web

     เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยกลุ่มแผนและยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดประชุมกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan : ID PLAN) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2561 ภายใต้การนำของนายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) กำหนดตัวชี้วัดและประเมินค่างาน และได้รับเกียรติจาก
นางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค นักวิชาการอิสระด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (หมอองค์กร) เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีผู้แทนกลุ่มแผนและยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล กลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา กลุ่มพัฒนาระบบบริการสื่อการเรียนรู้ จำนวน 20 คน เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ จังหวัดนนทบุรี