การประชุมหารือ การเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

S 168296470 web650S 168296462 web650S 168296465 web650S 168296464 web650S 168296466 web650S 168296467 web650S 168296469 web650S 168296471 web650

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมหารือการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว อาคารดรุณวิถี ชั้น 2 ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี