การประชุมเรื่องการจัดทำแนวทางการจัดเก็บข้อมูลด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2

1.16.11.612.16.11.613.16.11.6100070009001300164.16.11.61

     เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำโดย นายศัจธร วัฒนะมงคล
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. จัดการประชุมเรื่องการจัดทำแนวทางการจัดเก็บข้อมูลด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ภาคเรียนที่ 2 วัตถุประสงค์ในการจัดประชุม เนื่องจากปัจจุบันสภาพปัญหาในการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานมีความซ้ำซ้อนของข้อมูล ดังนั้น เพื่อให้แนวทางจัดทำแนวปฏิบัติการจัดเก็บ รวมรวม ข้อมูลรายบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และใช้ในการตอบโจทย์ Big Data ของกระทรวง จึงได้มีการจัดประชุมเพื่อหารือวิธีการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศของปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 โดยมี นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 23 คน ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ชั้น 4 อาคารราชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ