วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

การประชุมหารือการสำรองและดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ

181115 0010 web650181115 0013 web650181115 0014 web650181115 0026 web650181115 0018 web650181115 0021 web650
     รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายพีระ  รัตนวิจิตร เป็นประธานการประชุมหารือการสำรองและดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 4 กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมคือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักอำนวยการ สป. โดยมีนายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเลขานุการการประชุม ซึ่งมีวาระการประชุม ดังนี้

     1. ติดตั้งวงจรสำรองของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้ภายในวังจันทรเกษม
     2. การโอนครุภัณฑ์ด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน