การประชุมการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับบริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

P1040716 web650P1040722 web650P1040704 web650P1040714 web650

     เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมเพื่อหารือโครงการ MOU ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับบริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ภายใต้โครงการ Smile Kid School Bus กับหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักนิติการ สป. และผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยมีนายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสงบ ลักษณะ ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ