วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

การประชุมชี้แจงการอัพโหลดไฟล์ข้อมูลตามโครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Library)

P1040732P1040844P1040847P1040846P1040739P1040797P1040799P1040823P1040824P1040831P1040834P1040852P1040861P1040868P1040925P1040941

     14 พฤศจิกายน 2561 ทำเนียบรัฐบาล นายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการอัพโหลดไฟล์ข้อมูลตามโครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Library) ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิสก์ อันได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิสก์ (e-books) วีดีทัศน์ ไฟล์เสียง เป็นต้น เพื่อให้มีความทันสมัยและเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล เอกสารความรู้ และหนังสือแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต่างๆ ให้ได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งมีเป้าหมายเปิดตัวโครงการ National e-Library ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นของขวัญสำหรับเด็กและประชาชน ประกอบด้วย 2 ระบบ คือ ระบบ e-Library ประเภทสื่อการเรียนรู้ทั่วไป และระบบ e-Library ด้านข้อมูลความรู้สำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป

     รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) ได้นำเรื่อง National e-Library เข้านำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 และมีมติให้ทุกกระทรวง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ จัดทำไฟล์ข้อมูลเพื่ออัพโหลดเข้าสู่ระบบที่พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการ National e-Library

     ในการนี้ สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ หอสมุดแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) ได้ประชุมหารือร่วมกันเพื่อพัฒนาโปรแกรมรองรับไฟล์ข้อมูลดิจิทัลที่ได้รับจากส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และบริษัทผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ เข้ามาร่วมพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ e-Library ของนักเรียนและประชาชนทั่วประเทศ

     ปัจจุบัน มีไฟล์ที่พร้อมทำการอัพโหลด ทั้งที่เป็นข้อมูลประกอบการเรียนรู้ ไฟล์เอกสาร สื่อเสียงและวีดิทัศน์ รวมทั้งสิ้น 46,666 ไฟล์