พิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร
หลักสูตรวิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ (Security Engineer)

Cyber Security 181109 0002 web

Cyber Security 181109 0003 webCyber Security 181109 0043 web

Cyber Security 181109 0050 webCyber Security 181109 0052 webCyber Security 181109 0053 webCyber Security 181109 0054 webCyber Security 181109 0055 web

page1page2page3page4page5page6page7page8page9Cyber Security 181109 0064 web

     วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตรวิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ (Security Engineer) ให้แก่บุคลากรด้านเครือข่ายของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 25 คน โดยการดำเนินงานได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการ โดยมี นายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ