วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

P1040676 webP1040658 webP1040670 web

P1040662 web

P1040664 web

P1040671 web

P1040678 webP1040692 webP1040690 webP1040691 webP1040696 web

         วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมหารือแนวทางในการจัดทำระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้แห่งชาติ โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เลขานุการคณะกรรมการฯ รวมทั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform) และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการจากหน่วยงาน ได้แก่ ทรูปลูกปัญญา Google Coding Thailand สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม ที่เป็นระบบกลางเพื่อการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น 3
อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ