การประชุมหารือการดำเนินงานการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)

ประชม TCAS 51161 181105 0006 webประชม TCAS 51161 181105 0026 webประชม TCAS 51161 181105 0003 webประชม TCAS 51161 181105 0023 webประชม TCAS 51161 181105 0025 webประชม TCAS 51161 181105 0021 webประชม TCAS 51161 181105 0020 webประชม TCAS 51161 181105 0019 webประชม TCAS 51161 181105 0022 webประชม TCAS 51161 181105 0016 webประชม TCAS 51161 181105 0015 webประชม TCAS 51161 181105 0011 webประชม TCAS 51161 181105 0009 web

     วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา จัดประชุมหารือการดำเนินงานการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) วัตถุประสงค์ในการประชุม
เพื่อแก้ปัญหาร่วมกันในประเด็นต่างๆ เช่น การส่งข้อมูลล่าช้า การปัดจุดทศนิยมของผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) และกำหนดโปรแกรมที่ใช้ในการออก
ผลการเรียน (GPAX) และออกใบ ปพ.1 เพื่อให้ทันตามกำหนดการรับ - ส่ง ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) เพื่อใช้ประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่จัดการศึกษา จำนวน 24 คน ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ