วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

job Description 181105 0020 webjob Description 181105 0004 webjob Description 181105 0010 webjob Description 181105 0011 webjob Description 181105 0032 webjob Description 181105 0017 webjob Description 181105 0015 webjob Description 181105 0014 webjob Description 181105 0023 webjob Description 181105 0030 webjob Description 181105 0037 webjob Description 181105 0039 webjob Description 181105 0040 webjob Description 181105 0036

     วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมกิจกรรมการเขียนคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ตัวชี้วัดประจำตำแหน่ง และการประเมินค่างาน ระหว่างวันที่ 5 - 9 พฤศจิกายน 2561 ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานและคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) กำหนดตัวชี้วัดและประเมินค่างาน โดยได้รับเกียรติจากนางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค นักวิชาการอิสระด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (หมอองค์กร) เป็นวิทยากรบรรยาย และนายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมี น.ส.อำไพ รุ่งวิจารณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มแผนและยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล นายอาคม ศาณศิลปิน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา น.ส.นิภา แย้มวจี
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริการสื่อการเรียนรู้ และผู้แทนกลุ่ม จำนวน 20 คน เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร