วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

ข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

E-mail Address

กลุ่มพัฒนาระบบบริการสื่อการเรียนรู้

1.

น.ส.นิภา  แย้มวจี

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.

น.ส.มณฑณา โซวเกียรติรุ่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.

นางอุไรพร  ศรีมานพ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.

นายสุรเกียรติ  รัตนรอด

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.

นายอภิชาต  แก้วศรีปราชญ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6.

น.ส.กรรณิการ์  ฤกษ์โอภาส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7.

นายก้องภคพงศ์  วงประเสริฐศิริ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8.

นายสำเนียง  พุฒศรี

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9.

น.ส.ศุภรัศมิ์  ธนาเธียรโรจน์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10.

น.ส.สุชาดา สวัสดิ์เมือง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11.

น.ส.พรพิมล สุพรรณโมก

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน