วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

อำนาจหน้าที่

     กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ได้กำหนดให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
          (ก) จัดทำข้อเสนอนโยบาย แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง รวมทั้งวางและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาภาครัฐ
          (ข) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
          (ค) สนับสนุนและให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานและกระทรวง รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
          (ง) พัฒนาระบบคลังข้อมูล และฐานข้อมูลสารสนเทศรวมทั้งเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นศูนย์กลางข้อมูลของกระทรวง
          (จ) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง
          (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างการบริหาร

          1. กลุ่มแผนและยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล
          2. กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
          3. กลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา
          4. กลุ่มพัฒนาระบบบริการสื่อการเรียนรู้

โครงสรางองคกร11102561 size800

          โดยได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่มไว้ดังนี้

1. กลุ่มแผนและยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
          1.1 จัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาของกระทรวง และแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวง

          1.2 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง
          1.3 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
          1.4 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานปลัดกระทรวง
          1.5 งานเลขานุการของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงและผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO : Chief Infomation Officer) ของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง
          1.6 ให้คำปรึกษาแนะนำด้านแผน งบประมาณ และการขอรับความเห็นชอบด้าน ICT
          1.7 งานธุรการ งานสารบรรณ งานพัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่
          1.8 จัดทำแผนปฏิบัติราชการ การขอตั้งงบประมาณและการบริหารงบประมาณ
          1.9 บริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาองค์กร
          1.10 ให้บริการทางวิชาการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
          1.11 ควบคุมภายในและต้นทุนการผลิต
          1.12 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โครงสรางองคกร11102561 กลมแผนและยทธศาสตรเทคโนโลยดจทล size800

2. กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
          2.1 พัฒนา ให้บริการ ดูแล และบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงศึกษาธิการ
          2.2 การบริหารจัดการและให้บริการ Data Center ของกระทรวงศึกษาธิการ
          2.3 การติดตามประเมินผลการใช้งานระบบเครือข่ายของกระทรวงศึกษาธิการ
          2.4 กำหนดมาตรฐานข้อตกลงระดับการให้บริการ (Services Level Agreement : SLA)
          2.5 พัฒนาและกำหนดมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดเอกภาพ
          2.6 พัฒนาและกำหนดมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ
          2.7 ออกแบบและพัฒนาระบบ Education Cloud Service (Private Cloud)
          2.8 บริหารจัดการเชื่อมต่อกับ Education Cloud Service กับ Government Cloud ภาครัฐ
          2.9 จัดหาและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
          2.10 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โครงสรางองคกร11102561 กลมพฒนาโครงสรางพนฐานดจทล size800

3. กลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
          3.1 พัฒนาและบริหารจัดการระบบคลังข้อมูลกลาง ระบบฐานข้อมูลกลางและระบบสารสนเทศกลางรวมถึงการจัดทำมาตรฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของกระทรวง เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการ และการติดตามประเมินผลของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง
          3.2 พัฒนาบริหารจัดการศูนย์กลางข้อมูลเพื่อการศึกษาของกระทรวง และดำเนินการจัดเก็บ รวบรวมประมาวลผล และนำเสนอข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับหน่วยงาน ระดับส่วนราชการและภาพรวมระดับประเทศที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
          3.3 พัฒนาและบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการให้บริการระหว่างหน่วยงาน การกำหนดมาตรฐาน จัดเก็บ เปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐตามมาตรฐาน Open Data รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้บริการ e-Government
          3.4 ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ (MOC) รวมถึงการพัฒนาและบริหารจัดการงานทางภูมิสารสนเทศ (Geo-Infomatics) ของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง
          3.5 จัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับแผนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาและแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศประจำปี รวมถึงจัดทำนโยบายแนวปฏิบัติ และวางระบบ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
          3.6 งานเลขานุการของคณะกรรมการ บริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
          3.7 พัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยเพื่อการบริหารจัดการของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง
          3.8 พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐานภาครัฐ (Government Service Platform) เพื่อรองรับการพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชั่นหรือบริการรูปแบบใหม่
          3.9 สร้างสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) โดยบูรณาการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับกระบวนการดำเนินงานของหน่วยงาน
          3.10 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โครงสรางองคกร11102561 กลมพฒนาระบบฐานขอมลและสารสนเทศเพอการศกษา size800

4. กลุ่มพัฒนาระบบบริการสื่อการเรียนรู้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
          4.1 พัฒนาคลังสื่อดิจิทัล และนวัตรกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
          4.2 พัฒนาแพลตฟอร์มบริการด้านการจัดการศึกษา (Learning Service Platform) เพื่อรองรับการพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชั่นหรือบริการรูปแบบใหม่
          4.3 พัฒนาเว็บไซต์ของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงรวมถึงที่ได้รับมอบหมาย ให้มีมาตรฐานและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
          4.4 พัฒนาและใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับภารกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และกิจกรรมต่างๆ ของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง
          4.5 เฝ้าระวังและตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์ที่อาจส่งผลกระทบต่อกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง
          4.6 พัฒนาและนำข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศในลักษณะกราฟิก (Info-graphic) ที่มีมาตรฐานและผยแพร่ต่อสาธารณะอย่างสม่ำเสมอ
          4.7 พัฒนา Application ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือเพื่อให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย
          4.8 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 โครงสรางองคกร11102561 กลมพฒนาระบบบรการสอการเรยนร size800