รายการ/โครงการด้าน ICT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

*************************************************

 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)