วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

 

ที่ ชื่อตำแหน่ง ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง
 หรือ รก.
ที่ตั้งสำนักงาน โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail Address
1 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ  นายพีระ  รัตนวิจิตร อาคารราชวัลลภ ชั้น 1
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
โทรศัพท์
0-2628-6146 0-2280-2912 โทรสาร
0-2280-2941
 
2 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง)
นายพีระ  รัตนวิจิตร อาคารราชวัลลภ ชั้น 1
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
โทรศัพท์
0-2628-6146

0-2280-2912
โทรสาร

0-2280-2941

 
3 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
นายสนิท แย้มเกษร อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300
โทรศัพท์
0-2288-5862

โทรสาร

0-2628-5108
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง สภาการศึกษา)
นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ อาคารสำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
99/20 ถนนสุโขทัย
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300 

โทรศัพท์
0-2669-7734
โทรสาร
0-2243-7912
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา)
นายขจร จิตสุขุมมงคล อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328
ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
โทรศัพท์
0-2610-5213 

โทรสาร

0-2354-5546
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา)
นายศรีชัย พรประชาธรรม อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ชั้น
2
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300 

โทรศัพท์
0-2281-5555 ต่อ 1203
โทรสาร
-
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 รองเลขาธิการคุรุสภา (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
คุรุสภา)
น.ส.ทินศิริ ศิริโพธิ์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 อาคาร 2 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 โทรศัพท์
0-2356-0122      โทรสาร
0-2356-0122

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สสวท.)
ดร.ชัยวุฒิ  เลิศวนสิริวรรณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
924 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์    0-2392-4021 
โทรสาร
0-2381-0750
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กศน.)
น.ส.โสมอุษา เลี้ยงถนอม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300 

โทรศัพท์
0-2280-2924

โทรสาร
0-2280-1688
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ก.ค.ศ.)
 นายชาย มะลิลา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300
โทรศัพท์
0-2280-1017
โทรสาร

0-2280-1017
 
11 รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สช.) นายชลำ อรรถธรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์ 
0-2282-5903
โทรสาร
0-2282-8908
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12  รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สกสค.)  นายวัชรินทร์ จำปี
สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา                
128/1 ถนนนครราชสีมา   เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์
0-2281-7882
โทรสาร
0-2281-7884
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.