วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

- แผนงาน/โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

- แผนงาน/โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

- แผนงาน/โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560