อำนาจหน้าที่

          กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ได้กำหนดให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
          (ก) จัดทำข้อเสนอนโยบาย แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง รวมทั้งวางและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของรัฐ
          (ข) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
          (ค) สนับสนุนและให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
          (ง) พัฒนาระบบคลังข้อมูล และฐานข้อมูลสารสนเทศรวมทั้งเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นศูนย์กลางข้อมูลของกระทรวง
          (จ) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง
          (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างการบริหาร
         
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบ่งส่วนราชการออกเป็น 6 กลุ่ม ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 619/2560 ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2560 เรื่อง การแบ่งกลุ่มงานภายใน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย

          1. กลุ่มอำนวยการ
          2. กลุ่มระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
          3. กลุ่มระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
          4. กลุ่มพัฒนาสื่อดิจิทัลและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
          5. กลุ่มพัฒนาเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์
          6. กลุ่มยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

          โดยได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่มไว้ดังนี้

1. กลุ่มอำนวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารสำนักงาน งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน พัสดุและครุภัณฑ์ งานอาคารสถานที่ งานแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานให้บริการทางวิชาการ งานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาและผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกระทรวงและของสำนักงานปลัดกระทรวง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
          1.1 งานบริหารสำนักงาน

          1.2 งานธุรการ งานสารบรรณและการเงิน
          1.3 งานพัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่
          1.4 งานแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ
          1.5 งานบริหารทรัพยากรบุคคล และสวัสดิการ
          1.6 งานให้บริการทางวิชาการและประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
          1.7 งานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยหน่วยงาน
          1.8 งานพัฒนาองค์กร
          1.9 งานควบคุมภายในและต้นทุนผลผลิต
          1.10 งานจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวง
          1.11 งานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงและผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO : Chief Information Officer) ของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง
          1.12 งานพัฒนาและกำหนดมาตรฐานด้านการใช้ฮาร์ดแวร์เพื่อให้เกิดเอกภาพและคุณภาพของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง

2. กลุ่มระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่มีความเสถียรและความเร็วเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการ รวมทั้งการบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
          2.1 งานพัฒนาและให้บริการระบบเครือข่ายพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ (MOENet) และบูรณาการเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (National Education Network : NEdNet)
          2.2 งานระบบโครงข่าย (Backbone) ภายในกระทรวงศึกษาธิการ
          2.3 งานดูแล บริหารจัดการการใช้งานและการเชื่อมต่อโครงข่ายหน่วยงานและสถานศึกษาปลายทาง (Last Mile) และการกำหนดมาตรฐานข้อตกลงระดับการให้บริการ (Services Level Agreement : SLA) และมาตรฐานคุณภาพการให้บริการที่สถานศึกษาได้รับ
          2.4 งานศูนย์กลางประสานให้บริการ (Call Center)
          2.5 งานดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่ายและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
          2.6 งานดูแล บริหารจัดการและให้บริการศูนย์กลางการให้บริการอินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Data Center)

3. กลุ่มระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับพัฒนาและจัดระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษาและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นระบบเดียวที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานเกี่ยวกับศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ (MOC) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายของกระทรวง และบูรณาการข้อมูลเพื่อการนำเสนอข้อมูลของกระทรวงตามแนวทางที่ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) กำหนด รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมินและรายงานผล และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
          3.1 งานพัฒนาและบริหารจัดการระบบคลังข้อมูลกลาง ระบบฐานข้อมูลกลางและระบบสารสนเทศกลางรวมถึงการจัดทำมาตรฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของกระทรวง เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการ และการติดตามประเมินผลของกระทรวงและของสำนักงานปลัดกระทรวง
          3.2 งานพัฒนาบริหารจัดการศูนย์กลางข้อมูลเพื่อการศึกษาของกระทรวง และดำเนินการจัดเก็บ รวบรวมประมวลผล และนำเสนอข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับหน่วยงานระดับส่วนราชการและภาพรวมระดับประเทศที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
          3.3 งานพัฒนาและบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการให้บริการระหว่างหน่วยงาน การกำหนดมาตรฐาน จัดเก็บเปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐตามมาตรฐาน Open Data รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้บริการ e-Government
          3.4 งานศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ (MOC) รวมถึงการพัฒนาและบริหารจัดการงานทางภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics) ของกระทรวงและของสำนักงานปลัดกระทรวง
          3.5 งานจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับแผนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาและแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศประจาปีรวมถึงจัดทำนโยบาย แนวปฏิบัติ และวางระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
          3.6 งานเลขานุการของคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

4. กลุ่มพัฒนาสื่อดิจิทัลและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับบูรณาการด้านระบบจัดการองค์ความรู้ คลังข้อมูลสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาศูนย์กลางการให้บริการด้วยระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการได้โดยสะดวก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
          4.1 งานพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยเพื่อการบริหารจัดการของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง
          4.2 งานพัฒนาศูนย์กลางการให้บริการผ่านระบบดิจิทัลด้วยระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) ที่มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงการให้บริการได้โดยสะดวก
          4.3 งานพัฒนาสื่อความรู้ดิจิทัลคลังสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
          4.4 งานสร้างสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) โดยบูรณาการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับกระบวนการดำเนินงานของหน่วยงาน
          4.5 งานพัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐานภาครัฐ (Government Service Platform) เพื่อรองรับการพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชั่นหรือบริการรูปแบบใหม่

5. กลุ่มพัฒนาเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ที่มีมาตรฐานและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการนำข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศในลักษณะของกราฟิกเผยแพร่ต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
          5.1 งานพัฒนาเว็บไซต์ของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงรวมถึงที่ได้รับมอบหมายให้มีมาตรฐานและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
          5.2 งานพัฒนาและใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับภารกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และกิจกรรมต่างๆของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง
          5.3 งานเฝ้าระวังและตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์ที่อาจส่งผลกระทบต่อกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง
          5.4 งานพัฒนาและนำข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศในลักษณะของกราฟิก(Info-graphic) ที่มีมาตรฐานและเผยแพร่ต่อสาธารณะอย่างสม่ำเสมอ
          5.5 งานพัฒนาApplication ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือเพื่อให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย

6. กลุ่มยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับจัดทำแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล (แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) การติดตาม ประเมินผลและรายงาน การวิจัยพัฒนาและให้คำปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
          6.1 งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย แผนการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
          6.2 งานติดตาม ประเมินผล และรายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง
          6.3 งานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
          6.4 งานให้คำปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
          6.5 งานพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานปลัดกระทรวงให้มีทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงานและการเรียนรู้

 โครงสรางอตรากำลง update06072561