วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

DSCF0923 for web

          วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมคณะทำงานพิจารณา
กลั่นกรองงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายยรรยง เต็งอำนวย เป็นประธาน
นายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. เป็นเลขานุการคณะทำงานพิจารณากลั่นกรอง
งบประมาณ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ การประชุมในครั้งนี้เป็นการชี้เเจงรายละเอียดโครงการที่เสนอเข้ารับการพิจารณา ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก

DSCF0937 for web       DSCF0926 for web

 DSCF0929 for web       DSCF0930 for web
DSCF0931 for web       DSCF0933 for web
DSCF0934 for web       DSCF0935 for web