วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

P1030392 for webP1030350 for web

P1030366 for web

 

P1030401 for web

P1030509 for web

 

P1030611 for web

P1030635 for web

P1030778 for web

          วันที่ 9-10 มกราคม 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดอบรมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานของระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปแก้ไขปัญหาในการใช้งานในระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)ได้ และเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาของกระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานของระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ สำหรับบุคลากรที่เข้ารับการอบรมได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานระบบงานสารบรรณหรือระบบวันลา ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการภาค การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ Riverine Place อ.เมือง จ.นนทบุรี