วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

432274 for web

432269 for web

          ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2561-2564  ระหว่างวันที่ 3 - 4 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก  เพื่อร่วมกันพิจารณาตรวจสอบและแก้ไขเพิ่มเติมร่างแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในยุทธศาสตร์ที่ 2 – 5 ให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์