วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

110762 1

          วันที่ 8 - 10 กรกฏาคม 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบแนวทางการพัฒนาระบบสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมพระราม 8 โรงแรม เดอ มอค เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 8 กรกฏาคม 2562 ได้มีการนำเสนอระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ผู้พัฒนาระบบสารบรรณให้แก่สำนักงานจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในหลายๆจังหวัด โดยบริษัททั้งหมด 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ซีพีวี เทคโนโลยี จำกัด,บริษัท แอฟฟิกซ์ เทคโนโลยี จำกัด,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3,ซินเนอร์รี่ คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย จำกัด,บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จำกัด ในวันที่ 9 - 10 กรกฏาคม 2562 มีการนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบสำนักงานอัจฉริยะของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในส่วนกลาง และ ร่วมกำหนดแนวทางการจัดทำ (ต้นแบบ) ร่างขอบเขตงานในการพัฒนาสำนักงานอัจฉริยะ โดยมี นายประสิทธิ์ เขียวศรี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภายในและผู้แทนส่วนภูมิภาค

110762 2

110762 3

110762 4

110762 5

110762 6

110762 7

110762 8

110762 9

110762 10

260662 1 1

          วันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริการสื่อการเรียนรู้ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรวบรวมสื่อการเรียนรู้และแบบทดสอบเข้าสู่เครื่องมือพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้ดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุมจากครูผู้มีความรู้ ความสามารถ และผ่านการอบรมในโครงการ Thailand Innovative Teachers ของบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำเข้าสื่อการเรียนรู้และแบบทดสอบ เกี่ยวกับ Digital literacy เข้าสู่ระบบกลางที่ ศทก.สป.จัดทำขึ้น เพื่อนำไปใช้กับกลุ่มข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมได้ โดยมี นายประสิทธิ์ เขียวศรี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวเปิดประชุม ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ (ห้องอบรม2) ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

260662 1 3

260662 1 10

260662 1 6

260662 1 7

260662 1 8

260662 1 9

190662 1 1

          วันที่ 18 มิถุนายน 2562 กลุ่มแผนและยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายโศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุมเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ... การพัฒนา Big Data เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform) การจัดตั้งสถาบันดิจิทัลเพื่อการศึกษา การขอความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 การดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกระทรวง (Ministry Data Center) ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

190662 1 4

190662 1 3

190662 1 5

190662 1 6

190662 1 7

190662 1 8

 

190662 2 14

          วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มศูนย์ข้อมูลการศึกษา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา Big Data ของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2562  ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา Big Data ของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2562 และรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนา Big Data ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม นายโศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนจากหน่วยงานภายใน

190662 2 1

190662 2 10

190662 2 13

190662 2 12

190662 2 3

190662 2 2

190662 2 4  190662 2 5  190662 2 6

190662 2 8  190662 2 7  190662 2 11

 

040662 2 1

          วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริการสื่อการเรียนรู้ ได้จัดประชุมกำหนดกรอบโครงสร้างและอัตรากำลังของสถาบันดิจิทัลเพื่อการศึกษา ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การจัดทำร่างสถาบันดิจิทัลเพื่อการศึกษา มีความครบถ้วน เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้

040662 2 2

040662 2 3

040662 2 4

040662 2 5

040662 2 6

040662 2 7

040662 2 8

040662 2 9

040662 2 10