วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

S 69066755

S 69066756

          วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทาง
ร่วมมือการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยมี นายอาคม ศาณศิลปิน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. เข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนราชวินิต ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

1.27.03.62 web
2.27.03.62 web
3.27.03.62 web
3 web
2 web
10 web
7 web
8 web
9 web
15 web

     เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา Big Data ของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม นายโศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนจากหน่วยงานภายใน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

01 650

02 650

03 650

04 650

05 650

06 650

07 650

09 650

10 650

11 650

13 650

15 650

16 650

17 650

18 650

19 650

     เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการจัดประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ของปีการศึกษา 2562 เพื่อรายงานผลการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลรายบุคคลของนักเรียน นักศึกษา ผู้เรียนประจำปีการศึกษา 2561 และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ของปีการศึกษา 2562 ณ ห้องจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

01 650

16 650

02 650

03 650

04 650

05 650

06 650

07 650

08 650

09 650

10 650

11 650

12 650

13 650

14 650

15 650

 

27 650

     วันที่ 12 มีนาคม 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายโศภณ  นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ของปีการศึกษา 2561
ภาคเรียนที่ 1 และ  ภาคเรียนที่ 2 ผลการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลรายบุคคลของนักเรียน นักศึกษา ผู้เรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 และ รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนา Big Data  เพื่อการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ณ  ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

01 650

02 650

03 650

04 650

05 650

06 650

08 650

12 650

14 650

15 650

17 650

     เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้มีการจัดสัมมนาการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนหน่วยงานภายนอก จำนวน 41 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่บุคลากรในสังกัด สป. และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ