วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

วิสัยทัศน์


 เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

 

ค่านิยม


 WE ICT

                                                                                            W = Willingness         ความเต็มใจมุ่งมั่นให้บริการ

                                                                                            E = Equality of Work   ความเสมอภาคในการทำงาน

                                                                                            I = Improvement        การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

                                                                                            C = Communication     การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

                                                                                            T = Teamwork            การทำงานเป็นทีม

 

พันธกิจ


                พันธกิจหลัก
                        1. เสนอกรอบนโยบาย แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้าน ICT ของกระทรวงศึกษาธิการ
                        2. พัฒนาศูนย์กลางข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ
                        3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ การบริการ และการเรียนรู้
                        4. พัฒนาศูนย์กลางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา
                        5. บุคลากรให้มีศักยภาพด้าน ICT
                  พันธกิจสนับสนุน
                        พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล