วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

new director

ชื่อ นายศัจธร วัฒนะมงคล  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิและวิชาเอก   ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบัน 
ประถมศึกษาตอนปลาย 2519  โรงเรียนสตรีวรนาถ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 2524 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศษ.บ.) วิชาเอกสังคมศึกษา 2528 มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) สาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประวัติการรับราชการ
วัน/เดือน/ปี  ตำแหน่ง สังกัด 
1 กันยายน 2530 อาจารย์ 1 ระดับ 3 รร.บ้านจบก สปอ.บัวเชด สปจ.สุรินทร์
1 เมษายน 2533 นักวิชาการศึกษา 3 อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
2 เมษายน 2534 นักวิชาการศึกษา 4 อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
1 ตุลาคม 2535 บุคลากร 5 กองการเจ้าหน้าที่ สป.
1 ตุลาคม 2538 บุคลากร 6 กองการเจ้าหน้าที่ สป.
25 กรกฎาคม 2546 บุคลากร 7 สำนักอำนวยการ สป.
17 มกราคม 2548 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 สำนักอำนวยการ สป. กลุ่มบริหารงานกลาง
9 พฤศจิกายน 2549 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาและกิจการพิเศษ สป.
9 มกราคม 2551 ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ สป.
9 พฤศจิกายน 2553 ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.
1 ตุลาคม 2555 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
15 กุมภาพันธ์ 2556 - 12 มิถุนายน 2560 ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป.
13 มิถุนายน 2560 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.