- โครงสร้างหน่วยงาน อำนาจหน้าที่

- ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร