Attachments:
Download this file (pr_21032562.pdf)pr_21032562.pdf[คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 535/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทน]4862 kB