วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

 S 16982115

ชื่อ นายประสิทธิ์ เขียวศรี  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ตารางการศกษา

ประสบการณ์ด้านการบริหาร และการพัฒนาผู้บริหาร

     1) ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)

     2) รองผู้อำนวยการ และผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)  

     3) ผู้อำนวยการสถาบันนานาชาติเพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สป.

     4) หัวหน้าศูนย์นานาชาติเพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สคบศ.  

     5) หัวหน้าคณะทำงานจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (ปัจจุบัน)

     6) หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ สคบศ.

     7) หัวหน้าโครงการจัดตั้งสถาบันนาชาติเพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษา (International Institute for Development of Educational Administrators) ดำเนินการสำเร็จเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประการจัดตั้ง

     8) เดินทางไปเจรจาแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ด้านการ พัฒนาผู้บริหาร ณ ต่างประเทศ อาทิ นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น เป็นต้น

     9) รับเชิญ และได้รับทุนในการเดินทางไปร่วมประชุมระหว่างประเทศ จากหลายองค์กร อาทิ การ ประชุม APEC ณ กรุงมนิลา ฟิลิปปินส์ และ การประชุม Roundtable ของ Asia Pacific Center for Leadership and Change ที่ ฮ่องกง และที่ประเทศไทย เป็นต้น

     10) กรรมการที่ปรึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

     11) กรรมการในคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาชุดวิชา 23799 การพัฒนาทักษะและ ประสบการณ์วิชาชีพสำหรับผู้นำทางการศึกษา แขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

     12) อนุกรรมาธิการ และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการในสภานิติบัญญัติ ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2552 ในด้านที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และการติดตามการใช้งบประมาณ

     13) ศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง เกาหลีใต้ มาเลเซีย สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ สก็อตแลนด์ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และ ญี่ปุ่น

ประสบการณ์ในการสอนหรือรับผิดชอบงานวิชาการ และการพัฒนาผู้นำทางการศึกษา

     1) เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบบรรยายรายวิชาทฤษฎีการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ หลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เซนต์จอห์น

     2) เป็นอาจารย์พิเศษ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำหรับวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษา การบริหารการศึกษา การ บริหารจัดการภาครัฐ ภาวะผู้นำ การบริหารการเปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ใน มหาวิทยาลัย ต่าง ๆ อาทิ

          - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          - มหาวิทยาลัยมหิดล

          - มหาวิทยาลัยศิลปากร

          - มหาวิทยาลัยบูรพา

          - มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

          - มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

          - มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

          - มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (วิทยาลัยครุศาสตร์) และ

          - มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เป็นต้น

     3) บริหารโครงการ และพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษา ร่วมกับหน่วยงานการศึกษา ต่างประเทศ อาทิ

          - University of Tasmania , Australia

          - Faculty of Education, Auckland University of Technology ,New Zealand

          - Asia Pacific Center for Leadership and Change, Hong Kong Institute of Education, PRC.

          - National Academy of Educational Administration, Beijing China

          - Miyagi University of Education, Japan

          - Anglia Ruskin University, England

งานวิจัย และงานแปล

     1) “การพัฒนารูปแบบสมรรถนะที่เหมาะสมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน” ปี 2558 โดยได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

     2) “การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล” ทุนอุดหนุนการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2553 โดยได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     3) “การนำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการหน่วยงานกลางในการพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ”  ปี 2549 โดยได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

     4) “รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” ทุนอุดหนุนการวิจัยของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2548 โดยได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

     5) “การศึกษาการบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา” ทุนอุดหนุนการวิจัยของ กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2547  โดยได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

     6) “การศึกษาผลกระทบของการพัฒนาผู้บริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่มีต่อสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา” ทุนอุดหนุนการวิจัยของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2539   7) งานแปล Individual development Plan for Organizational Enhancement, Career Ladders and Career Development. Division of Personnel Department of Administrative Service State of New Hampshire 2008 8) งานแปล The Individual development Plan: General Guidelines for Charting your Career Path. Department of Defense United States of America

     7) งานแปล Individual development Plan for Organizational Enhancement, Career Ladders and Career Development. Division of Personnel Department of Administrative Service State of New Hampshire 2008 8) งานแปล The Individual development Plan: General Guidelines for Charting your Career Path. Department of Defense United States of America

งานด้านบทความทางวิชาการ เป็นกรรมการผู้พิจารณาบทความ (peer review committee) ของวารสารทาง วิชาการหลายเล่ม อาทิ

      - วารสารสุทธิปริทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

     - วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     - วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร

     - วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

     - วารสารวิชาการของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

งานผลิตตำรา

       เป็นกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาการพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพสำหรับผู้นำทางการศึกษา (รหัสชุดวิชา 23789) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562