ข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

E-mail Address

กลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา

1.

นายวีระชัย บุญขำ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.

นางจันทร ชิณบุตร

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.

น.ส.คันทรารัตน์ พันนพพงศ์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.

น.ส.บัณทิตา ยะนันท์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.

นายณัฐพล จุลเพ็ชร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6.

น.ส.ธัญญลักษณ์  มณีฉาย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.