ความร่วมมือ(MOU) โครงการสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

          10 ตุลาคม 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)โครงการสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐตามมาตรฐาน TH e – GIF(Thailand Electronic Government Interoperability Framework ) โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
เพื่อเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้ากับระบบสารบรรณกลางของหน่วยงานภาครัฐ(e – CMS 2.0) มีนายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายอาคม ศาณศิลปิน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

          ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า การลงนามความร่วมมือโครงการสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐตามมาตรฐาน TH e – GIF เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะจะสามารถเชื่อมโยงการทำงานของระบบสารบรรณกลางของหน่วยงานภาครัฐ รองรับการแลกเปลี่ยนหนังสือราชการระหว่างหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความมุงหวังในการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานให้มีผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน TH e-GIF และขยายผลการเชื่อมโยงให้ครอบคลุมถึงหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป

MOU resize0027 650 MOU resize0007MOU resize0008MOU resize0011MOU resize0015

MOU resize0029MOU resize0041MOU resize0022MOU resize0043MOU resize0036MOU resize0033