วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาการบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

 3D7D6C9D 9C79 4238 B557 2E940735933C resize650

0002 resize800

343028 resize800

343031 resize800

IMG 1250 resize800

IMG 1255 resize800

IMG 1258 resize800

IMG 1260 resize800

IMG 1264 resize800

IMG 1266 resize800

 

     วันที่ 8 ตุลาคม 2561 นายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุม นิสิตปริญญาเอกภาควิชาการบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 14 จำนวน 6 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา การพัฒนาสื่อดิจิทัลและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม