อบรมเวบขนสง 61 180928 0028

อบรมเวบขนสง 61 180928 0049

อบรมเวบขนสง 61 180928 0077

page3

 

page1

page2

รปจากกลอง canon 180928 0876

     วันที่ 10 กันยายน 2561 นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานการอบรมโครงการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรด้านเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ขั้นสูง) เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการพัฒนาเว็บไซต์ รวมทั้งนำความรู้ไปปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกลุ่มพัฒนาเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ ผู้รับผิดชอบโครงการได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเว็บไซต์จากบริษัทไอทีจีเนียส จำกัด มาให้ความรู้ทั้งการบรรยายและฝึกปฏิบัติให้แก่หน่วยงานในส่วนกลาง สป. จำนวน 18 คน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 68 คน และสำนักงานศึกษาภาค จำนวน 15 คน และจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7 คน รวมทั้งสิ้น 108 คน ตั้งแต่วันที่ 10-14 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเวสต์เกตเรสซิเดนซ์ จังหวัดนนทบุรี