1529375669720 resize 

1529375647598 resize 

7622 resize

1529375662265 resize

S 966696 resize

     เมื่อวันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2561 นายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประธานคณะทำงานกำหนดมาตรฐานการจัดสรรระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำมาตรฐานการจัดสรรระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำมาตรฐานการจัดสรรระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานและใช้ในการเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีขอบเขตการดำเนินการในการจัดทำมาตรฐานการจัดสรรระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ดังนี้ 1) มาตรฐานการจัดสรรระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 2)มาตรฐานการจัดสรรระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการเรียนการสอน โดยมีคณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม จำนวนทั้งสิ้น 22 คน