วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

IMG 9446 800

IMG 9457 800

page1

     เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 นายศัธจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านสถิติ หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติสำหรับการจัดทำรายงานและการนำเสนอสารสนเทศ รุ่น 2 ในระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2561 ณ โรงแรม เอ็ม ทู เดอ บางกอก โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้เครื่องมือในปฏิบัติงานตามหลักวิชาการทางสถิติ ได้อย่างถูกต้อง โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น จำนวน 58 คน