วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

p2 phsc800 

page2

     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ศธ. ได้ดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการเครือข่าย ให้กับบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2561 ในระหว่างวันที่ 19 - 21 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ