วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

1 web

2 web6 web

10 web11 web

             วันที่ 5 มี.ค. 2561 นายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานการอบรมโครงการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรด้านเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการพัฒนาเว็บไซต์ รวมทั้งนำความรู้ไปปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกลุ่มพัฒนาเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ ผู้รับผิดชอบโครงการได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเว็บไซต์จากบริษัทไอทีจีเนียส จำกัด มาให้ความรู้ทั้งการบรรยายและฝึกปฏิบัติให้แก่หน่วยงานในส่วนกลาง สป. จำนวน 13 คน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 56 คน และสำนักงานศึกษาภาค จำนวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 82 คน ตั้งแต่วันที่ 5-9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน นนทบุรี