วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

372009 s640

371965 s640

371978 s640

371996 s640

371998 s640

          เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมณรงค์บุญมี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
เข้ารับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในการนี้มีนางสาวอัฉรา รัตนบุญสิน  นางพนิดา กิตติธำรงกุล และนางสาวปฤษฏางค์ เปรมกมล จากกลุ่มพัฒนาระบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ  และมีข้าราชการ ศทก. ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด รวมถึง
ผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมชี้แจงผลการปฏิบัติราชการดังกล่าว