วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

371020 size800

371036 size800

371025 size800

371027 size800

371031 size800

          วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมคณะทำงานพิจารณา
กลั่นกรองงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายยรรยง เต็งอำนวย เป็นประธาน นายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. เป็นฝ่ายเลขานุการคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองงบประมาณ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ การประชุมในครั้งนี้เป็นการชี้เเจง
รายละเอียดโครงการที่เสนอเข้ารับการพิจารณา ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก