วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

260662 1 1

          วันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริการสื่อการเรียนรู้ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรวบรวมสื่อการเรียนรู้และแบบทดสอบเข้าสู่เครื่องมือพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้ดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุมจากครูผู้มีความรู้ ความสามารถ และผ่านการอบรมในโครงการ Thailand Innovative Teachers ของบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำเข้าสื่อการเรียนรู้และแบบทดสอบ เกี่ยวกับ Digital literacy เข้าสู่ระบบกลางที่ ศทก.สป.จัดทำขึ้น เพื่อนำไปใช้กับกลุ่มข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมได้ โดยมี นายประสิทธิ์ เขียวศรี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวเปิดประชุม ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ (ห้องอบรม2) ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

260662 1 3

260662 1 10

260662 1 6

260662 1 7

260662 1 8

260662 1 9

190662 2 14

          วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มศูนย์ข้อมูลการศึกษา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา Big Data ของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2562  ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา Big Data ของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2562 และรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนา Big Data ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม นายโศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนจากหน่วยงานภายใน

190662 2 1

190662 2 10

190662 2 13

190662 2 12

190662 2 3

190662 2 2

190662 2 4  190662 2 5  190662 2 6

190662 2 8  190662 2 7  190662 2 11

 

040662 2 1

          วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริการสื่อการเรียนรู้ ได้จัดประชุมกำหนดกรอบโครงสร้างและอัตรากำลังของสถาบันดิจิทัลเพื่อการศึกษา ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การจัดทำร่างสถาบันดิจิทัลเพื่อการศึกษา มีความครบถ้วน เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้

040662 2 2

040662 2 3

040662 2 4

040662 2 5

040662 2 6

040662 2 7

040662 2 8

040662 2 9

040662 2 10

190662 1 1

          วันที่ 18 มิถุนายน 2562 กลุ่มแผนและยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายโศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุมเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ... การพัฒนา Big Data เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform) การจัดตั้งสถาบันดิจิทัลเพื่อการศึกษา การขอความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 การดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกระทรวง (Ministry Data Center) ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

190662 1 4

190662 1 3

190662 1 5

190662 1 6

190662 1 7

190662 1 8

 

1.30 31.05.62

          สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์เทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแผนการดำเนินงานด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องปิ่นเกล้า 2 อาคารจอดรถ ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิตี้ ถนนบรมราชชนนี อำเภอบางพลัดกรุงเทพมหานคร โดยมี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.อำนาจ วิชานุวัติ เป็นประธานเปิดการประชุม และมีผู้แทนจาก ศธจ. ศธภ. หน่วยงานที่จัดการศึกษา รวม 10 กระทรวง เข้าร่วมประชุม จำนวน 160 คน

2.30 31.05.62

3.30 31.05.62

4.30 31.05.62

5.30 31.05.62

7.30 31.05.62

8.30 31.05.62

9.30 31.05.62

10.30 31.05.62

11.30 31.05.62

12.30 31.05.62